Aktuálně


Poplatky za komunální odpad a ze psů pro rok 2023 (Kutná Hora)

Od 1. 1. 2023 dochází ke změně při placení místního poplatku za odpad.

Nově jsou osvobozeny od poplatku za komunální odpad děti, které v aktuálním kalendářním roce dosáhly nejvýše 3 let věku.

Poplatek za komunální odpad zůstává pro rok 2023 ve výši 750,- Kč a splatnost je do 30.9.

U poplatku ze psů je tato změna:

MěÚ již nevydává psí známky nově přihlášeným psům, ani výměny či náhradní za ztracené. Psi mají povinnost být očipováni.

Sazby u poplatku ze psů pro rok 2023

- 700,- Kč za 1. psa a 1200,- Kč za druhého a každého dalšího psa v ostatních typech staveb (mimo rodinné domy), splatnost je do 30.9.

Občanům, kteří si nahlásili e-mailové adresy k místním poplatkům, budou podklady k placení zaslány v průběhu měsíce března 2023.­­­­­­­­­

Možnost úhrady místních poplatků za odpad a psy:

- převodem na účet

číslo účtu: 19-444212389/0800

- složenkou (vyplníte sami na poště),

- hotově nebo platební kartou v pokladně městského úřadu (Radnická ulice),

- SIPO.

Pro první tři uvedené typy plateb je nutné znát svůj variabilní symbol!

Pokud neznáte svůj variabilní symbol (zůstává stejný z minulých let), kontaktujte oddělení místních poplatků:

poplatek za komunální odpad

- paní Králová, tel: 327 710 149, e-mail: kralova@mu.kutnahora.cz,

poplatek ze psů

- paní Venclová, tel: 327 710 146, e-mail: venclova@mu.kutnahora.cz.

_______________________________________

Poplatky za komunální odpad a ze psů pro rok 2023 (Čáslav)

Poplatníkem se rozumí a poplatek platí:

a) fyzická osoba přihlášená ve městě Čáslavi

b) fyzická osoba, jež má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce tohoto rodinného nebo bytového domu. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození osob, za které poplatek platí.

Sazba poplatku:

Sazba poplatku za rok 2023 činí 570 Kč.

Splatnost poplatku:

Poplatek je splatný nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku.

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný do konce druhého kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, v němž poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Poplatek ze psů platí držitel psa.

Držitelem psa je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky.

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Sazba poplatku ze psů za kalendářní rok činí:

Ostatní druhy staveb (mimo rodinné domy)

V případě přihlášení nebo sídla držitele psa v ostatních druzích staveb v ostatních částech města 600 Kč za prvního psa a 800 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

Sazba poplatku ze psů, jejichž držitelem je osoba starší 65 let, činí ročně:

V případě přihlášení nebo sídla držitele psa v části obce Čáslav – Staré Město 200 Kč za prvního psa a 300 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

V případě přihlášení nebo sídla držitele psa v ostatních částech města v ostatních druzích staveb 200 Kč za prvního a 300 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

Splatnost poplatku ze psů:

Poplatek ze psů je splatný nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek ze psů splatný do konce kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, v němž poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

_______________________________________

Vodné a stočné pro rok 2023 (Kutná Hora)

Cena vodného a stočného v obci je uplatňována jako cena jednosložková ve smyslu ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 274/2001 Sb. § 20.

Ceny platné od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022.

Vodné 57,05 Kč/m3
Stočné 46,96 Kč/m3

_______________________________________

Vodné a stočné pro rok 2023 (Čáslav)

Cena vodného a stočného v obci je uplatňována jako cena jednosložková ve smyslu ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 274/2001 Sb. § 20.

Ceny platné od 1. 1. 2022 – 31. 3. 2022.

Vodné 57,05 Kč/m3
Stočné 46,96 Kč/m3

_______________________________________

Cena tepla pro rok 2023 Kutná Hora (KH TEBIS, s.r.o.)

Cena tepla od 1. 1. 2023 je stanovena:

za 1 GJ (s 10 % DPH) cena = 778,51 Kč

Začátek vytápění pro otopné období 2022/2023 bylo zahájeno 16. 9. 2022. Vzhledem k současnému vývoji počasí KH TEBIS přistoupil dne  19. 5. 2023 k ukončení dodávky tepelné energie pro topné období 2022/2023.

Začátek a konec topné sezóny se řídí vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v termínu nejdříve od 1. září a trvá nejdéle do 31. května následujícího roku, ale především se odvíjí od průměrných denních teplot venkovního vzduchu a prognózy počasí podle ČHMÚ.

______________________________________

Dálkově odečitatelné měřiče

Podle novely zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií musí být veškerá měřidla instalovaná od 1. ledna 2022 dálkově odečitatelná. Jedná se o měřiče tepla, rozdělovače topných nákladů a vodoměry teplé vody. Dálkově odečitatelným stanoveným měřidlem a přístrojem registrujícím dodávku tepelné energie se rozumí takové měřidlo a přístroj, pro které k provedení odečtu není nutný přístup do jednotlivých bytů nebo nebytových prostor.

Do 5 let se musí dálkově neodečitatelné přístroje vyměnit

Od roku 2027 již bude platit povinnost dálkového odečtu pro všechny. Pokud v domě nemáte dosud nainstalované dálkově odečitatelné přístroje, budou se muset vyměnit nejpozději do 1. ledna 2027.

______________________________________