Energetický štítek neboli průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

23.04.2014 11:09

Co to je průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) neboli energetický štítek

stitek

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) označovaný někdy také

jako energetický štítek, má jednoduchou funkci. Říká nám, kolik daná budova

při svém provozu spotřebuje energie – na vytápění, větrání a chlazení, ohřev  

teplé vody i osvětlení. Každému člověku (kupujícímu, nájemníkovi, úředníkovi)

pak stačí jeden krátký pohled na tento dokument, aby zjistil, zda je daná stavba 

hospodárná, anebo naopak zda její provoz spolyká spoustu peněz. Na základě

energetického štítku se bude odvíjet například prodejní cena nemovitosti či 

výše nájmu.

 

Koho se průkaz energetické náročnosti budovy (energetický štítek) týká

 

Energetický průkaz se od 1.1.2013 týká stavitelů všech nových budov a také majitelů starších nemovitostí, pokud je chtějí prodat. Nezáleží přitom na typu a funkci stavby - tato povinnost platí pro rodinné i bytové domy, stejně jako pro administrativní a průmyslové budovy.

 

V kterých situacích platí povinnost předložit PENB

 

Podle novely zákona 406/2000 Sb. je vlastník prodávaného objektu povinen zajistit na vlastní náklady zhotovení energetického průkazu a ten pak předložit už při nabídce či inzerci nemovitosti. Při podpisu kupní smlouvy je vlastník nemovitosti ze zákona povinen předat kupujícímu originál či ověřenou kopii energetického štítku. V zákoně je ustanovena také povinnost na straně stavebníka nebo společenství vlastníků vyhotovit energetický průkaz a ten předložit při prokazování dodržení obecných technických požadavků na výstavbu.

 

Přehled situací, v nichž zákon požaduje předložení energetického štítku

 • prodej veškerých budov či bytových jednotek
 • výstavba nových budov
 • větší stavební úpravy již dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivní jejich energetickou náročnost
 • pronájem bytu či budovy od 1. 1. 2016

Vlastník bytové jednotky nicméně může až do roku 2016 nahradit energetický průkaz předložením faktur či vyúčtováním za dodávky energií za 3 předchozí zúčtovací období. V případě, že není schopen tyto faktury předložit, je povinen zajistit vypracování průkazu energetické náročnosti budovy nebo si jej vyžádat u svého SVJ. Pro všechna bytová družstva platí tato povinnost od 1. 1. 2016.

Povinnost zpracovat a na veřejně přístupném místě vystavit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) mají také provozovatelé obytných a administrativních budov s plochou:

 • nad 1 500 m2 od 1.1. 2015
 • nad 1 000 m2 od 1.1. 2017
 • do 1 000 m2 od 1.1. 2019

U budov využívaných pro školství, nemocnice, budovy veřejné správy:

 • nad 500 m2 od 1.7. 2013
 • nad 250 m2 od 1.7. 2015

Jaké údaje musí průkaz energetické náročnosti budovy PENB obsahovat

 

Každý průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) musí obsahovat protokol prokazující energetickou náročnost budovy. Energetická náročnost budovy musí být také předepsaným způsobem graficky znázorněna. Norma ČSN 73 0540-2:2011 rozděluje všechny budovy podle energetické náročnosti do sedmi klasifikačních tříd A až G. Třída A nese označení „VELMI ÚSPORNÁ“ a poslední třída G zase „MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ“. Každá třída je přesně definována mezními limity měrné roční spotřeby energie. Tak například do kategorie A u rodinných domů spadají pouze ty objekty, které mají měrnou roční spotřebu energie nižší než 51 kWh/(m2.a). Třída B je vymezena hodnotami  51 až 97 kWh/(m2.a) atd. Průkaz dále obsahuje údaje, kolik procent z celkové energetické spotřeby nemovitosti připadá na vytápění, chlazení, větrání, ohřev užitkové vody a osvětlení. Důležitá je také platnost průkazu a informace o pověřené osobně, která ho vydala.

Průkaz energetické náročnosti budovy nesmí být starší 10 let!

Jaké pokuty a další rizika hrozí, nepředložíte-li energetický štítek při prodeji nemovitosti

 

 

Jste-li vlastníkem bytové jednotky a chystáte se ji prodat, musíte předložit

průkaz  již při inzerci. Pokud tak neučiníte, hrozí vám pokuta až do výše 

50 000,- Kč. Stejná pokuta hrozí i v případě, že PENB nedoložíte ke kupní 

smlouvě. Také pokud prodáváte rodinný dům, komerční objekt či bytový 

dům, je vaší povinností předložit  průkaz energetické náročnosti budovy již

při inzerci. Jinak se vystavujete riziku finančního postihu až do výše 100 000,- Kč.

Stejná sankce hrozí i v případě, že průkaz energetické náročnosti budovy

nepředložíte při podpisu kupní smlouvy. Riziko však nespočívá pouze v 

zákonném finančním postihu. Jestliže vlastník bytové jednotky či objektu

nepřiloží průkaz energetické náročnosti budovy ke kupní smlouvě, vystavuje

se reálné hrozbě, že kupující označí kupní smlouvu za neplatnou a bude 

požadovat vrácení kupní ceny. 

Pro jaký typ staveb se energetický průkaz zpracovávat nemusí

 

Průkaz energetické náročnosti budovy nemusí jejich majitel, provozovatel či zhotovitel zpracovávat v případě následujících staveb:

 • objekty s obývanou plochou menší než 50 m2
 • rekreační objekty (chaty, chalupy apod.)
 • památky
 • budovy určené k náboženským účelům

Kdo je ze zákona oprávněn vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

certifikat

Osoby oprávněné k vypracování průkazu energetické náročnosti budovy 

stanovuje zákon č. 406/2000 Sb. § 10. Podle znění tohoto zákona  to

může být pouze energetický auditor nebo osoba autorizovaná

podle zvláštního právního předpisu v oborech pozemní stavby, 

technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb. Každá 

oprávněná osoba přitom musí být z problematiky energetické náročnosti

a náležitostí PENB přezkoušena ministerstvem.